www.danangxanh.net
CÔNG TY CỔ PHÂN TM & DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ NẴNG  XANH
Địa chỉ: 376 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: 0236 247 5555 - 0236 650 6789 - Fax: 0236 3917 854
Website: www.danangxanh.com - www.danangxanh.vn - www.danangxanh.net
Email: kinhdoanh@danangxanh.com
Quản lý nội dung: Da Nang Xanh
Copyright DANANGGREEN., JSC - 2014 - 2015. All rights reserved.
thanh-toan-dat-tour DMCA.com Protection Status
Designed + Powered by Phan Gia Huy

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.034 seconds, 2.36 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 2.99 MB
Application afterDispatch: 0.109 seconds, 5.52 MB
Application afterRender: 0.138 seconds, 6.02 MB

Bộ nhớ sử dụng

6439648

19 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT *
    FROM pgh_session
    WHERE session_id = 'rnkmdrd5fbcd6o678632jtcd76'
 2. DELETE
    FROM pgh_session
    WHERE ( TIME < '1487891018' )
 3. SELECT *
    FROM pgh_session
    WHERE session_id = 'rnkmdrd5fbcd6o678632jtcd76'
 4. INSERT INTO `pgh_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rnkmdrd5fbcd6o678632jtcd76','1487891918','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pgh_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM pgh_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM pgh_vvcounter_logs
 8. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM pgh_session  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1487890801
 9. INSERT INTO pgh_vvcounter_logs (TIME, visits, guests, members, bots)  
    VALUES ( 1487891918, 4, 4, 0, 0 )
 10. SELECT template
    FROM pgh_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM pgh_categories AS c
    INNER JOIN pgh_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 36
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM pgh_content AS a
    LEFT JOIN pgh_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN pgh_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pgh_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 36
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-02-23 23:18:38' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-02-23 23:18:38' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 13. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM pgh_content AS a
    LEFT JOIN pgh_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN pgh_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN pgh_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 36
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-02-23 23:18:38' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-02-23 23:18:38' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 14. SELECT home
    FROM pgh_menu
    WHERE id=1
 15. SELECT home
    FROM pgh_menu
    WHERE id=1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM pgh_modules AS m
    LEFT JOIN pgh_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM pgh_vvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1487808000
 18. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM pgh_session  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1487891919
 19. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM pgh_session  
    WHERE TIME > 1487891018

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không